Danh sách đặc biệt

Chúng tôi có thể cung cấp Opt-in chuyên địa chỉ gửi thư để phù hợp với tất cả các yêu cầu kinh doanh.

Thể loại bao gồm nhân khẩu học, hoặc theo vùng, Nhà nước, quốc gia hoặc quốc tế.

Công nghiệp, Chúng tôi cung cấp Opt-in danh sách gửi thư đặc biệt cho các yêu cầu của khách hàng nhân. Một sở dữ liệu cụ thể hơn rõ ràng là sản lượng đáp ứng hơn.

Kỹ thuật số Quảng cáo quốc tế hoạt động trong unison với khách hàng để lập kế hoạch chiến dịch của họ theo yêu cầu cụ thể của họ.